Vertrouwelijkheidsverklaring

CO2logic leeft de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na, evenals de Belgische wetgeving en meer bepaald de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 1. Gegevens die door CO2logic verwerkt worden

  CO2logic verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die door de klant meegedeeld worden, te weten voornaam, naam, adres, postcode, plaats en land en desgevallend de naam van het bedrijf.

 2. Doel van de gegevensverwerking

  De gegevens die verzameld worden blijven beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de goede levering van de diensten die aangeboden worden door CO2logic. Zij worden tevens gebruikt voor het opstellen van anonieme statistieken met als enig doel de verbetering van onze diensten.

  CO2logic bewaart tevens de gegevens van de klant om diens toekomstige bestellingen uit te kunnen voeren.

 3. Veiligheidsmaatregelen

  CO2logic trof de gepaste veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van de meegedeelde gegevens te verzekeren en te voorkomen dat zij veranderd, beschadigd of meegedeeld zouden worden aan ongeoorloofde derden.

  Overeenkomstig artikels 24 en 28 van de AVG werkt CO2logic samen met een IT-partner in het kader van een contract, en deze partner leeft op zijn beurt de AVG na: https://www.mistergenius.be/en/privacy/.

 4. Cookies en Newsletters

  Het raadplegen van de website van CO2logic kan leiden tot het aanbrengen van cookies op de computer van de bezoeker, om diens gebruik van de website te vergemakkelijken en diens navigatiecomfort te verhogen.

  CO2logic vindt het belangrijk om zijn klanten en partners op de hoogte te houden van klimaataangelegenheden die ons nauw aan het hart liggen. Overeenkomst de AVG vraagt CO2logic voorafgaand de toelating hiervoor aan elke klant. De klant kan op elk moment zijn toelating intrekken.

 5. Rechten van de klant met betrekking tot zijn persoonsgegevens

  De klant heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens die door CO2logic verwerkt worden:

  • De klant kan gratis toegang krijgen tot zijn persoonsgegevens, vragen hoe deze gebruikt worden door CO2logic en hun verbetering, aanvulling of schrapping vragen.
  • De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens omwille van dwingende en gerechtvaardigde redenen.
  • De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, zonder dat hij hiervoor een reden moet opgeven (en dit afgezien van het feit dat CO2logic zich ertoe verbindt om deze gegevens niet mee te delen).
  • De klant kan zijn vragen richten aan info@CO2logic.com.
  • De klant kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (onverminderd zijn beroep in burgerlijk recht).
Wat is jouw email adres?
Help ons om onze communicatie te personaliseren