Nog vragen over Earth Funders?

Nog vragen? Contacteer ons nu
hello@earthfunders.org

 • Hoe kan ik doneren?

  U wenst een mooi gebaar te doen voor de natuur? U wilt uw steentje bijdragen om de globale opwarming tegen te gaan? U wilt deel uitmaken van een gemeenschap die zich inspant om concrete acties te steunen, die een reële positieve impact hebben op de natuur en die het algemeen welzijn verbeteren, vandaag en voor de toekomstige generaties? Klik dan op Doneer en steun onze crowdfundingcampagnes. Elke gift telt! Dankzij uw bijdragen krijgen onze klimaatprojecten een kans om het daglicht te zien en hun opdracht te vervullen, namelijk de CO2-uitstoot verlagen en het welzijn van lokale gemeenschappen verbeteren.

 • Waartoe zal mijn gift bijdragen?

  "Elke gift telt"
  Vermits het Earth Funders Fund volledig afhankelijk is van vrijwillige bijdragen is elke financiële steun, hoe groot of hoe klein ook, van vitaal belang.

  Dankzij uw steun kunnen wij samen:

  • De opstart van klimaat- en milieu-initiatieven steunen, die gericht zijn op zeer uiteenlopende zaken zoals herbebossing, bescherming, vernieuwbare energie, energie-efficiëntie, toegang tot veilig drinkwater, enz. 
  • De uitbouw van klimaatinitiatieven ondersteunen zodat hun impact vergroot.
  • Klimaatinitiatieven helpen om financieel autonoom te worden dankzij certificaten van Gold Standard* of gelijkaardig, zodat zij beloond worden met koolstofkredieten**.
 • Geeft mijn gift mij recht op fiscale voordelen ?

  De Koning Boudewijnstichting is een Belgische stichting van openbaar nut die zich tot doel stelt om bij te dragen tot een betere samenleving.

  CO2logic ging bij de oprichting van het Earth Funders Fund een partnerschap aan met de Koning Boudewijnstichting, die ervoor instaat dat alle ingezamelde giften toegewezen worden aan de klimaatprojecten.

  De Koning Boudewijnstichting stuurt u een fiscaal attest in de maand februari van elk jaar. 

  Giften van minstens 40€ zijn inderdaad fiscaal aftrekbaar voor 45% van het bedrag dat u effectief betaald heeft. 

  Bijvoorbeeld, als u 40€ schenkt geeft u in werkelijkheid slechts 22€ uit. 

 • Hoeveel gaat naar het project zelf ?

  CO2 logic dekt alle operationele kosten met de bijdrage van sponsors en streeft ernaar om 100% van de ingezamelde gelden rechtstreeks aan de projecten te besteden voor meer impact.

   

 • Zijn wij concurrenten van NGO’s ?

  Wij werken samen met verschillende NGO’s over heel de wereld, die mooie en impactvolle projecten leiden maar soms niet beschikken over de nodige technische kennis om hun projecten uit te bouwen en zodanig te organiseren dat zij meer impact krijgen en regelmatige inkomsten genereren die ervoor zorgen dat het project en zijn positieve impact een lang leven beschoren zijn. Wij centraliseren en versnellen de zaken voor veel andere NGO’s. Wij helpen hen toegang krijgen tot fondsenwerving, zodat zij zich kunnen toeleggen op hun lokale meerwaardediensten, in ruil voor meetbare positieve effecten. Aarzel dus niet om ons te contacteren indien u een goed klimaatproject heeft.

 • Wat zijn broeikasgassen (GHGs)?

  De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp (H2O) en koolstofdioxide (CO2). Andere broeikasgassen zijn onder meer chloorfluorkoolstofverbindingen (CFCs), methaan (CH4), distikstofmonoxide (N2O) en ozon (O3). Hoewel alle broeikasgassen slechts aanwezig zijn in zeer kleine spoor-hoeveelheden in de atmosfeer, hebben zij een enorm effect. Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde slechts -18°C bedragen in de plaats van de huidige 15°C. 

 • Wis is het broeikaseffect?

  Het broeikaseffect is een natuurlijk fenomeen dat gegenereerd wordt door de warmte-opslorpende componenten die aanwezig zijn in de atmosfeer, namelijk de zogenaamde broeikasgassen. Dit natuurlijke effect regelt de oppervlaktetemperatuur van de aarde en maakt het leven op aarde zoals wij dat kennen mogelijk. In tegenstelling tot hetgeen veel mensen denken, vormt het broeikaseffect op zich geen bedreiging voor ons klimaat. Door onze koolstof genererende activiteiten (zoals verkeer, industrie enz.) stapelen de broeikasgassen zich echter op, omdat zij niet volledig gerecycleerd kunnen worden door onze natuurlijke ecosystemen, en dit heeft een temperatuurstijging voor gevolg.

 • Waarom noemt men dit het broeikaseffect?

  Het broeikaseffect is genoemd naar het opwarmingseffect van zonnestralen die door glas schijnen in een broeikas. Dat belet niet dat het onderliggende warmte-bewaringseffect fundamenteel verschillend is: het broeikaseffect kan vergeleken worden met een deken die de lichaamstemperatuur vasthoudt en belet om in de kamer te ontsnappen. 

 • Wat veroorzaakt de globale opwarming?

  Wetenschappers zijn er voor meer dan 90% zeker van dat de globale opwarming vooral veroorzaakt wordt door de toenemende concentraties van broeikasgassen en CO2 die uitgestoten worden door menselijke activiteiten. De massieve verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en kolen, de ontbossing van regenwouden en de veeteelt zorgen voor een enorme uitstoot van broeikasgassen in onze atmosfeer, waardoor het broeikaseffect toeneemt en de globale opwarming stijgt.

 • Wat is de globale opwarming?

  Globale opwarming verwijst naar de recente temperatuurstijging van het aardoppervlak en de lage atmosfeer vergeleken met het pre-industriële tijdperk. Om de negatieve gevolgen van de wereldwijde opwarming onder controle te houden zou de gemiddelde wereldwijde opwarming beperkt moeten blijven tot minder dan 2°C vergeleken met de pre-industriële waarden, zoals overeengekomen werd in het kader van het klimaatverdrag van de Verenigde Naties (the United Nations Framework Conference on Climate Change (UNFCCC). Boven die grens wordt de klimaatwijziging catastrofaal en onomkeerbaar.

 • Wat zijn de gevolgen van de globale opwarming?

  De globale temperaturen zullen significant stijgen, net zoals de zeespiegels. We moeten ons verwachten aan extreme weersomstandigheden zoals stormen, overstromingen en hittegolven, waarvan zowel de frequentie als de intensiteit zullen toenemen. Op hun beurt kunnen deze indirecte gevolgen hebben zoals de verspreiding van tropische ziekten naar nieuwe gebieden en gedwongen massamigraties of klimaatvluchtelingen. De negatieve gevolgen zullen het grootst zijn in landen met een laag inkomen, omdat zij niet beschikken over de nodige infrastructuur en op dit moment niet in staat zijn om de nodige aanpassingen uit te voeren.

 • Wat zijn de gevolgen van de globale opwarming voor onze ecosystemen?

  Onze natuurlijke ecosystemen vormen een buffer tegen de gevolgen van de klimaatwijziging. Bijvoorbeeld: koraalriffen verminderen de impact van de zeestromingen en de tropische stormgolven voor zij de kustlijn bereiken, wouden kunnen koolstof opslaan enz. Maar deze ecosystemen hebben moeite om zich aan te passen aan de snelle veranderingen die veroorzaakt worden door de globale opwarming, hetgeen leidt tot een sterke aftakeling en het risico van een totale instorting. Al die factoren verhogen de kwetsbaarheid van de natuur en onze gemeenschappen die hier (onbewust) van afhangen.

 • Wat is mijn CO2-voetafdruk ?

  Uw CO2-voetafdruk is een berekening van de totale hoeveelheid (indirecte) broeikasgassen die u en uw dagelijkse activiteiten en aankopen genereren. Een CO2-voetafdruk wordt meestal uitgedrukt in “ton CO2-equivalent”.

 • Hoeveel is 1 ton CO2?

  Een CO2-voetafdruk wordt meestal uitgerukt in ‘ton CO2’ maar hoeveel is 1 ton CO2 nu eigenlijk? Dit stemt overeen met:

  • 9.500 km rijden met een gemiddelde wagen;
  • De uitstoot van 1 passagier op een heen-en-terugvlucht van Brussel naar Marrakech;
  • De verwarming van een gemiddeld huis gedurende 2 maanden (350 liter stookolie of 450m² aardgas).
 • Hoe kan ik mijn CO25-afdruk verlagen?

  We hebben allemaal een CO2-voetafdruk, ongeacht alle maatregelen die we treffen om die te beperken. Maar we hebben de mogelijkheid om die binnen de grenzen die de planeet aankan te houden.

  Onze CO2-uitstoot is voornamelijk afkomstig van onze fossiele energiebronnen, onze voedselketen, ons transport (mobiliteit) en de producten en diensten die wij verbruiken. 

  Het eerste wat we kunnen doen is natuurlijk de CO2-uitstoot te vermijden door onze levensstijl en verbruiksgewoonten aan te passen en modellen te kiezen die zo duurzaam mogelijk zijn (gebruik van vernieuwbare energie, lokale en plantaardige voeding, energie-efficiënte woningen, voorkeur voor CO2-neutrale transportmiddelen…). Vervolgens kunnen wij onze CO2-uitstoot verlagen door onder andere minder vlees te eten, onze verplaatsingen met voertuigen die fossiele brandstoffen gebruiken of vliegtuigen te beperken, door de voorkeur te geven aan plantaardige producten, kringloop-, gerecycleerde of teruggewonnen producten… Tot slot kunnen wij compenseren wat we niet kunnen vermijden of verlagen. Bijvoorbeeld, door de CO2-uitstoot van uw reizen te berekenen en een klimaatproject te steunen dat toelaat de CO2-uitstoot te verlagen, kunt u uw niet verder reduceerbare restuitstoot compenseren en iets teruggeven aan de natuur en het klimaat. 

  Wenst u meer te doen? bezoek deze pagina

 • Wat is de CO2-voetadruk van mijn bedrijf of activiteit?

  Uw CO2-voetafdruk berekent de totale uitstoot van (indirecte) broeikasgassen door uw organisatie, vloot, evenement, product of dienst. Aan de hand van erkende methodes, zoals het Bilan Carbone, GHG protocol, ISO 14064, PEF, OEF, enz. wordt uw huidige voetafdruk in kaart gebracht. De berekening van uw CO2-voetafdruk is de eerste stap in een reeks van 4 om uw CO2-uitstoot tot nul te herleiden.

  Bereken uw CO2-voetafdruk

 • Hoe kan mijn organisatie, product of merk koolstofneutraal worden?

  Wij kunnen u helpen om CO2-neutraal te worden in vier stappen: berekening, vermindering, compensatie en communicatie rond uw CO2-uitstoot.

  Word CO2 neutraal

 • Waarom is het belangrijk om klimaatprojecten in ontwikkelingslanden te steunen?

  Klimaatwijziging is een globaal probleem. De CO2-uitstoot van geïndustrialiseerde landen heeft een globale negatieve impact. De polen zijn bijzonder gevoelig voor de globale opwarming omdat de temperatuurschommelingen extremer zijn in deze gebieden. 

  Zoals eerder uitgelegd zijn de ontwikkelingslanden ook gevoeliger voor klimaatverstoring en dat om verschillende redenen. Zo worden sommige streken geconfronteerd met extreme droogte, te weinig infrastuur, hoge afhankelijkheid van klimaatgevoelige landbouw, algemene armoede… 

  Anderzijds hebben de ontbossing (vaak te wijten aan armoede en/of corruptie) en de vernietiging van de biodiversiteit in ontwikkelingslanden een negatieve impact op het wereldwijde klimaat.

  De aarde heeft slechts één atmosfeer en de CO2-uitstoot stopt niet aan de landsgrenzen. Door klimaatprojecten te steunen die zich focussen op herbebossing, bescherming van de biodiversiteit, vernieuwbare energie en energie-efficiëntie, vermindert men niet alleen de CO2-uitstoot op wereldniveau, maar optimaliseert men ook de positieve effecten en randvoordelen (armoedebestrijding, opleiding, gezondheid, activiteiten die een inkomen genereren…) op lokaal niveau.

  Een euro die in een klimaatproject in een ontwikkelingsland geïnvesteerd wordt genereert meer positieve voordelen dan een euro die in een geïndustrialiseerd land besteed wordt, omdat daar veel meer mee gedaan kan worden in ontwikkelingslanden. Dit vermindert niet alleen de CO2uitstoot op wereldniveau maar verbetert ook de leefomstandigheden van de lokale gemeenschappen. Denk even aan de klimaatvluchtelingen, tropische ziekten… we zijn allemaal met elkaar verbonden. 

Wat is jouw email adres?
Help ons om onze communicatie te personaliseren